Utifrån föreningens ändamål (§2) har styrelsen utformat tre arbetsgrupper:

Intressepolitik, som ska arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

PR/Info, som ska producera, sammanställa och delge information till medlemmarna
samt synliggöra information, nyheter och forskning inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar på våra informationsplattformar och på så sätt stödja familjer
med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och
tillvarata deras intressen.

Medlemsaktiviteter, som ska anordna olika typer av aktiviteter för alla våra
medlemmar i alla åldrar och även stödja familjer med barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt skapa nätverk, stödgrupper och
annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar.


Dessa tre arbetsgrupper ansvarar för att planera och organisera arbetet inom respektive
grupp. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen.
Förhoppningen är att detta sätt att organisera oss ska underlätta för medlemmar att på olika
sätt engagera sig inom föreningen.
Styrelsen välkomnar alla medlemmar att ta initiativ till eller hjälpa till med olika typer av
aktiviteter inom föreningen.