Årsmöte 2021 Attention Sollentuna/Väsby

posted in: Uncategorized | 0

Välkomna på årsmöte!

Efter ett minst sagt annorlunda verksamhetsår kallar styrelsen i Attention Sollentuna/Väsby härmed alla medlemmar till årsmöte.

Förutom de ordinarie punkterna har årsmötet att fatta beslut om förslag till ändrade stadgar.

Plats: Zoom
Tid: Söndag 21 februari, kl. 15-16:30

OSA: Söndag 21 februari, kl. 13, till npf@attention-sollentunavasby.se

För att länk ska kunna skickas ut är det nödvändigt med e-postanmälan till detta årsmöte.

Denna kallelse gäller samtliga medlemmar. I hushåll med flera medlemmar ligger informationsansvaret på den medlem i hushållet som fått kallelsen.

De medlemmar som får denna kallelse i kuvert har inte registrerat någon e-post.
För att minska miljöpåverkan samtidigt som vi sparar pengar till roligare saker så skulle vi uppskatta om en e-post registreras.
De utskick vi gör handlar endast om medlamsaktiviteter i olika former.

VÄLKOMNA! önskar styrelsen i
Attention Sollentuna/Väsby

I Attention Sollentuna/Väsbys stadgar står:

”§6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga lokalföreningens medlemmar tillhanda. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång. Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet eller skickas till dem som så önskar. Röstberättigad vid årsmötet är enskild myndig medlem som var registrerad per den 31/12 året innan samt har varit medlem i lokalföreningen i minst 3 månader, i frågor rörande styrelsens ansvarsfrihet, föreningens upphörande samt vid ekonomiska frågor. I övriga frågor är varje enskild medlem röstberättigad.
Om omyndig person ingår i styrelsen krävs målsmans underskrift (målsman tar alltså på sig det ekonomiska och juridiska ansvaret). Omyndig styrelseledamot har inte rösträtt i ekonomiska frågor. Kassör och ordförande ska vara fyllda 18 år.”