Inbjudan till Årsmöte Attention Sollentuna/Väsby 2020

posted in: Uncategorized | 0


2020-01-30

Inbjudan till Attention Sollentuna/Väsbys Årsmöte 2020
 
Tid: söndagen den 29 mars klockan 15.00–18.00
Plats: Attention Sollentuna/Väsbys kansli, Malmvägen 14A 5 tr.,
191 60 Sollentuna
 
Vi inviger vårt kansli och bjuder samtidigt på buffé!
 
Anmäl att dig till npf@attention-sollentunavasby.se
 
 
Dagordning
1.  Mötets öppnande
2.  Fastställande av röstlängd
3.  Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.  Godkännande av dagordningen
6.  Val av justerare tillika rösträknare
7.  Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
    8.  Revisors berättelser
    9.  Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
  10.  Fastställande av verksamhetsplan för 2020
  11.  Fastställande av budget för 2020
  12.  Val av styrelse; ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
  13.  Val av revisor
  14.  Val av valberedning
  15.  Övriga frågor
  16.  Mötets avslutande
 
 
                                                           Välkomna!
  Styrelsen Attention Sollentuna/Väsby