Dags för Årsmöte torsdagen den 28 mars kl.18.30!

Årsmöte

Kallelse till Attention Sollentunas Årsmöte 2019

Tid: torsdagen den 28 mars klockan 18.30–21.00

Plats: Malmvägen 14A 5 tr., 191 60, Sollentuna

Anmälan görs på mail: npf@attention-sollentunavasby.se (anmälan är inte obligatorisk, men ändå tacksamt för vår planering)

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Godkännande av dagordningen

6. Val av justerare tillika rösträknare

7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning

8. Revisors berättelser

9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2019

11. Fastställande av budget för 2019

12. Val av styrelse; ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av revisor och revisorssuppleant

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Välkomna! Styrelsen Attention Sollentuna/Väsby