Dags för Årsmöte tisdagen den 27 mars kl.18.30 på Ture

Årsmöte

Kallelse till Attention Sollentunas Årsmöte 2018

Tid: tisdagen den 27 mars klockan 18.30–21.00
Plats: Ture träfflokal, Oppegårdsstråket 10, Sollentuna
Anmälan görs på mail: jonnaase@hotmail.com
(anmälan är inte obligatorisk, men ändå tacksamt för vår planering)

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av justerare tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. Revisors berättelser
9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
10. Fastställande av verksamhetsplan för 2018
11. Fastställande av budget för 2018
12. Val av styrelse; ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Nominering av Annelie Andersson Shamsizadeh till FunktionsrättVäsby att
företräda Attention
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen Attention Sollentuna/Väsby